Arkiv

Jan Rüdiger: Did Charlemagne know Carolingian kingship theory?

Lectiones 10

Jan Rüdiger, Did Charlemagne know Carolingian kingship theory? (2011). 40 SEK.

The language of the medieval West was Latin. Or was it? In few other cultures, the language of the written word is so far removed from oral everyday use – not least that of the lay secular élites. And the gap is not only one of linguistic register. Political language in the Middle Ages as used by kings, counts, ladies, and armed roughnecks must have been quite different from the Latinate clercal ‘sound’ of most of our sources. What was it like? How can we know? This book suggests a few paths of enquiry.

Stefan Mähl: Det senmedeltida Stockholm

Lectiones 9

Stefan Mähl, Det senmedeltida Stockholm – en språklig och kulturell smältdegel (2010, 20 s.). 40 SEK.

Den nordtyska närvaron i de svenska städerna under medeltiden har sin bakgrund i den tyska expansionen mot Östersjöns kuster under 1100-talet. Från nygrundade städer som t.ex. Lübeck och Stralsund riktade sig tyskarnas intresse först mot Gotland och staden Visby, senare också mot städer på fastlandet. I senmedeltidens Stockholm bodde och verkade många nordtyskar. De tillhörde det övre skiktet i staden och hade ett stort inflytande på stadens styrelse. I föreliggande skrift redogör Stefan Mähl för valda delar av det intensiva språk- och kulturmöte mellan svenskar och tyskar som ägde rum i senmedeltidens Stockholm.

Marianne Sandels: Autentiska kvinnor och gestaltning av kvinnan inom trubadurlyriken 1100–1350

Lectiones 8

Marianne Sandels, Autentiska kvinnor och gestaltning av kvinnan inom trubadurlyriken 1100–1350 (2008, 27 s.). 40 SEK.

Som en stor familj kan man betrakta den occitanska (provensalska) trubadurdiktningen och den lyrik som skrevs på franska, italienska och galicisk-portugisiska under perioden 1000-1350. Men det finns stora olikheter inom familjen. Exempelvis är förekomsten av autentiska kvinnor synnerligen ojämnt fördelad. Även själva gestaltningen av kvinnan sker på starkt varierande sätt. I Marianne Sandels framställning lämnas exempel på kvinnors kärleksdiktning och debattkonst. Även olika visioner av den medeltida kvinnan framkommer: än skildras hon som en ljuv och älsklig varelse, än blir hon måltavla för utstuderad kritik. Somliga män simulerade en ”kvinnlig röst” och charmerade både sin samtid och sin eftervärld med gestaltningar av en ung och – oftast – förälskad flicka. En glimt av den dåtida världen med dess sällskapsliv och värderingar tonar fram i texterna. Marianne Sandels text är en lätt bearbetad version av ett föredrag som författaren höll vid Sällskapet Runica et Mediævalias årsmöte 2007.

Jean-Marie Maillefer: När folkungarna anlitade tyska adelsmän för sin utrikespolitik

Lectiones 7

Jean-Marie Maillefer, När folkungarna anlitade tyska adelsmän för sin utrikespolitik (2007, 13 s.). 40 SEK.

Tyska adelsmän spelade en framträdande roll i Sverige under medeltiden. I slutet av 1200-talet fanns tyska aristrokrater vid det svenska hovet, där de anlitades som diplomater och rådgivare. De blev på tidens språk kungarnas ”trogna vasaller” och förmedlare av kontinental, hövisk kultur till högreståndskretsar. Förbindelserna stärktes genom att tyska adelsmän gifte sig med högättade kvinnor och bosatte sig i riket, där de kom att verka på lokal och regional nivå. Om tyskarnas insatser i Sverige under folkungatiden skriver här Jean-Marie Maillefer. Artikeln är en bearbetning av ett föredrag professor Maillerfer höll på Medeltidsseminariet i Stockholm i seprember 2006.

Per-Axel Wiktorsson: Äktenskapsvisan

Lectiones 6

Per-Axel Wiktorsson, Äktenskapsvisan. En lustig visa om samgåendets vedermödor (2007, 23 s.). 40 SEK.

Från omkring 1460 härstammar den didaktiska samhällsallegorien Schacktavelslek som är en fri översättning till svenska av välkända europeiska texter. I allegorin ingår ett avsnitt som brukar kallas Äktenskapsvisan och som saknar känd utländsk förebild. Visan avhandlar främst hur man bör gå till väga när man väljer äktenskapspartner. Både till form och innehåll, där flera burleska scener ingår, avviker visar från den omgivande texten. Schacktavelslek och Äktenskapsvisan är bevarade i två handskrifter, och det är om dessa handskrifter och deras ursprung denna skrift handlar.

Henrik Lagerlund: Hur fria är vi?

Lectiones 5

Henrik Lagerlund, Hur fria är vi? Ett försök att skriva viljans historia under medeltiden (2006, 20 s.). 40 SEK.

Det sägs ofta att ”fri vilja” eller ”libera voluntas” är en uppfinning av Augustinus. I den här skriften utgår Henrik Lagerlund från några av Augustinus föregångare för att sedan spåra viljans historia genom medeltiden och in i den nyare tiden. Thomas av Aquino, Petrus Johannes Olivi, Johannes Duns Scotus, William Ockham och Jean Buridan är några av dem som bidrar med argument och resonemang. Kulmen blir en senmedeltida debatt om hur fria vi människor egentligen är.

Sven-Bertil Jansson: Hövisk dikt och Ohövisk

Lectiones 4

Sven-Bertil Jansson, Hövisk dikt och Ohövisk – om litterär skämtan (2005, 23 s.). 40 SEK.

I den höviska lyriken, som vi känner den från Sydeuropa, stod kärlekssången (cansó) i centrum. Den gav förfinade uttryck för kärleken till en högt uppsatt kvinna i feodal miljö. Men i samma kretsar som uppskattade denna dikt frodades också mottexter där kärleken skildrades med burleska och obscena inslag. I ett liknande dubbelperspektiv sätter Sven-Bertil Jansson in texter från svensk medeltid: sparsamt bevarade kärleksdikter och den burleska Äktenskapsvisan samt den medeltida balladens seriösa riddarvisor och dess mer burleska och moraliskt respektlösa skämtvisor.

Anna Nilsén: The Lady with the Unicorn

Lectiones 3

Anna Nilsén, The Lady with the Unicorn – a Lady of her Time (2004, 39 s.). 40 SEK.

In the Cluny Museum in Paris there is a set of six tapestries dating from just before 1500, known as the Lady with the Unicorn tapestries, which have been the subject of much debate among scholars. According to accepted opinion they depict the five senses of man. In this essay, Anna Nilsén discusses the original order of the tapestries and studies their motifs in the light of the ideals of the dawning Renaissance.

Olle Ferm: State-formative Tendencies, Political Struggle and the Rise of Nationalism in Late medieval Sweden

Lectiones 2

Olle Ferm, State-formative Tendencies, Political Struggle and the Rise of Nationalism in Late medieval Sweden (2002, 24 s.). 30 SEK.

In this paper Olle Ferm addresses the much debated issue of nationalism during the Engelbrekt uprising 1434–1436. The paper was originally delivered at the Conference “Towards a New Time” in Stockholm (1997).

Örjan Lindberger: Medeltid – tidsspegel

Lectiones 1

Örjan Lindberger, Medeltid – tidsspegel. Om Hans nådes tid (2001, 19 s.). 25 SEK.

Hans nådes tid är är Karl den stores tid under slutet av 700-talet och början av 800-talet. Eyvind Johnsons roman med denna titel är – bland annat – en skildring av människoöden under denna tid. Den bygger på ingående studier av dåtida material. Hur Eyvind Johnson använt sina källskrifter som underlag för sin berättelse och sin människoskildring beskrivs här av Örjan Lindberger. Han hävdar att romanen kan läsas som en tidsspegel, en spegling av människans utsatthet under den våldsamma och omvälvande epok som var Karl den stores.