Verksamhetsberättelse 2005

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av Göran Schäder (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Inger Larsson (skattmästare) och Solbritt Benneth (klubbmästare och vice sekreterare). Suppleanter har varit Claes Gejrot, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Mia Åkestam. Konsulterade sällskapsråd har Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson och Barbro Söderberg varit.

Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen, två gånger på Stockholms universitet, en gång i Regeringsrättens lokaler på Riddarholmen i Stockholm och en gång hemma hos suppleanten Åkestam.

Vid ett välbesökt evenemang i Litslena kyrka i Uppland och i närvaro av medlemmar, press och lokala intressenter lanserades den 26 november boken Världen som yta och fönster. Spiritualitet i medeltidens Sverige som gavs ut i en av sällskapets skriftserier. Författaren professor Alf Härdelin talade om bokens innehåll och tillkomst, och konstvetaren Mia Åkestam visade delar av kyrkans interiör och inventarier.

Årsmöte hölls den 9 mars 2005 i Stockholms medeltidsmuseum. I anslutning till årsmötet talade filosofie doktor Henrik Lagerlund över ämnet ”Hur fria är vi? En medeltida kontrovers av stor betydelse.”

Under verksamhetsåret 2005 har tre volymer givits ut i serien Scripta minora, en av sällskapets fyra skriftserier. Förutom Alf Härdelins Världen som yta och fönster, som fick nr 13 i serien, utgavs som nr 11 ett urval artiklar av och till Herman Sch ü ck på hans 80-årsdag. Bokens titel var Kyrka och rike – från folkungatid till vasatid. Som nr 12 i serien utkom Chess and Allegory in the Middle Ages, en samling uppsatser under redaktion av Olle Ferm och Volker Honemann om hur folkfostran bedrevs under medeltiden med utgångspunkt i schackspelet. – Redaktionellt arbete har dessutom pågått med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2005–2006 hade sällskapet ca 240 medlemmar, vilket är en ökning med ett tjugotal jämfört med året innan. Ökningen har fortsatt under början av 2006.

Stockholm i januari 2006

Staffan Nyström (sekreterare)