Verksamhetsberättelse 2003

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av Göran Schäder (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Inger Larsson (skattmästare) och Solbritt Benneth (klubbmästare och vice sekreterare). Suppleanter har varit Claes Gejrot, Sven-Bertil Jansson, Marit Åhlén och Mia Åkestam. Adjungerade sällskapsråd har Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson och Barbro Söderberg varit. Adjungerad har även Jonas Carlquist varit, såsom ansvarig för skötseln av sällskapets hemsida www.medievalia.nu.

Styrelsen har under året sammanträtt vid fyra tillfällen, varav en gång på Runverket vid Riksantikvarieämbetet i Stockholm, en gång hemma hos ordföranden Göran Schäder, en gång hemma hos skattmästaren Inger Larsson och en gång per capsulam.

I december 2003 arrangerade sällskapet ett seminarium i samarbete med Medeltidsseminariet vid Stockholms universitet i anledning av den bok om Bengt Jönsson och Salsta som beräknas utkomma i serien Scripta minora under 2004.

Årsmöte hölls den 2 april 2003 i Stockholms medeltidsmuseum. I anslutning till årsmötet talade runforskaren och då avgående ordföranden Helmer Gustavson över ämnet ”Medeltiden – runskriftens höjdpunkt och svanesång”. Gustavson tackades av styrelsen och alla närvarande medlemmar för sina viktiga insatser för sällskapet sedan starten 1991.

Under verksamhetsåret 2003 har tre volymer givits ut i sällskapets skriftserier. I samband med årsmötet i april överlämnades nr 9 i Opuscula-serien, en samling runologiska uppsatser av Helmer Gustavson, med titeln Gamla och nya runor. Artiklar 1982–2001. I serien Scripta minora utkom nr 8 ”I Kristi och hans moders spår. Om stationsandakter i Vadstena kloster. Textutgåvor och analyser” av Alf Härdelin med särskilda bidrag av Roger Andersson, Stephan Borgehammar och Sune Zachrisson. Som nr 9 i samma serie utkom ”Digerdöden, pestvågor och ödeläggelse. Ett perspektiv på senmedeltidens Sverige” av Janken Myrdal.

Vid årsskiftet 2003–2004 hade sällskapet 198 medlemmar, vilket är ökning med 15 jämfört med året innan.

Stockholm den 19 januari 2004

Staffan Nyström (sekreterare)