Verksamhetsberättelse 2009

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2009 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare) och Solbritt Benneth (klubbmästare och vice sekreterare). Suppleanter har varit Claes Gejrot, Henrik Klackenberg, Rune Palm och Mia Åkestam. Sällskapsråd att konsultera vid behov har varit Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson, Sven-Bertil Jansson och Barbro Söderberg.

Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen under året, tre gånger på Historiska institutionen, Stockholms universitet, och en gång i suppleanten Åkestams sommarbostad.

I anslutning till årsmötet 2009 höll docenten och musikvetaren Ann-Marie Nilsson, Uppsala, föredrag över ämnet ”Vår tidigaste musik: tidegärdssånger till svenska helgon”.

Under verksamhetsåret 2009 har två volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. I serien Opuscula utkom som nr 12 Hans Gillingstams ”Det svenska riksrådets världsliga medlemmar under medeltiden” och i serien Scripta minora kunde som nr 18 presenteras en elegant festskrift till professor Gunnel Engwall, Stockholm. Boken är helt på franska och bär titeln ”Regards sur la France du Moyen Âge. Mélanges offerts à Gunnel Engwall à l’occasion de son départ à la retraite”. Sällskapet har dessutom till sina medlemmar kunnat distribuera en intressant symposievolym med titeln ”Santa Brigida, Napoli, L’Italia”, som är ett resultat av ett svensk-italienskt samarbete vari flera av sällskapets styrelseledamöter och medlemmar deltog. – Redaktionellt arbete har pågått med en rad kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2009/2010 hade sällskapet ca 240 medlemmar, vilket är en marginell nedgång jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i mars 2010

Staffan Nyström (sekreterare)