Verksamhetsberättelse 2013

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2013 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Solbritt Benneth, Claes Gejrot, Henrik Klackenberg och †Rune Palm som övriga ledamöter. Sällskapsråd att konsultera vid behov har varit Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson, Sven-Bertil Jansson och Barbro Söderberg.

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen under året, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, den andra gången per capsulam.

I anslutning till årsmötet 2013 höll arkeologen professor Anders Andrén, Stockholms universitet, ett uppskattat föredrag över ämnet ”Inbördeskriget på Gotland 1288”.

Den 9 december medverkade sällskapet i ett publikt arrangemang på Kungliga biblioteket rubricerat ”Medeltida böcker och böcker om medeltiden”.

Under verksamhetsåret 2013 har två volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. I serien Opuscula utkom som nr 17 Herman Schücks »Ture Jönsson (Tre rosor) den siste medeltida stormannen» och i serien Editiones utkom som nr 5 »Den fristående versionen av Karls þáttr vesæla. Undersökning, utgåva och översättning» av Lasse Mårtensson.

Redaktionellt arbete har pågått med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2013/2014 hade sällskapet ca 260 medlemmar, vilket är en liten ökning jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i februari 2014

Staffan Nyström (sekreterare)