Verksamhetsberättelse 2010

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2010 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Solbritt Benneth, Claes Gejrot, Henrik Klackenberg och Rune Palm som övriga ledamöter. Sällskapsråd att konsultera vid behov har varit Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson, Sven-Bertil Jansson och Barbro Söderberg.

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen under året, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, och en gång i Kungliga bibliotekets lokaler.

I anslutning till årsmötet 2010 höll professor Monika Unzeitig, Greifswald, ett uppskattat föredrag över ämnet »Space and time – mapping the world from the middle ages to the 16th century».

Under verksamhetsåret 2010 har inte mindre än fem volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. I serien Lectiones utkom som nr 9 Stefan Mähls ”Det senmedeltida Stockholm – en språklig och kulturell smältdegel”. I serien Opuscula utkom som nr 13 Olle Ferms ”Kung Magnus och hans smädenamn Smek”. I serien Scripta minora kunde som nr 19 presenteras Mia Åkestams doktorsavhandling ”Bebådelsebilder. Om bildbruk under medeltiden”. Och i serien Scripta maiora slutligen utkom två volymer. Nr 5 var ”Den medeltida skriftkulturen. Genrer och texter” med många författare och i redaktion av Inger Larsson, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Barbro Söderberg. Nr 6 var ”S:t Sigfrid besjungen. Celebremus karissimi, ett helgonofficium från 1200-talet”, edition och kommentarer av Ann- Marie Nilsson. – Redaktionellt arbete har pågått med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2010/2011 hade sällskapet ca 250 medlemmar, vilket är en liten ökning jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i mars 2011

Staffan Nyström (sekreterare)