Verksamhetsberättelse 2015

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2014 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Solbritt Benneth, Claes Gejrot, Henrik Klackenberg och Magnus Källström som övriga ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under året, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, då även professor Kurt Villads Jensen var adjungerad, en gång per capsulam, och en gång med inledning på Historiska institutionen och avslutning i ledamoten Åkestams bostad i Stockholm.

I anslutning till årsmötet 2015 höll professor emeritus Lars Lönnroth, Göteborg, ett uppskattat föredrag rubricerat »Från historia till myt. Ingvarståget, Ingvarsstenarna och sagan om Yngvar den vittfarne (Yngvars saga víðförla) ».

Under verksamhetsåret 2015 har inte mindre än fem volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. I serien Scripta minora utkom som nr 22 »Mellan himmel och helvete. Bilder och berättelser från senmedeltidens Italien», redigerad av Olle Ferm och Per Förnegård, som nr 23 »Konung Alexander. En svensk roman från 1300-talet» av Sven-Bertil Jansson, och som nr 24 »Words and Matter. The Virgin Mary in Late Medieval and Early Modern Parish Life», redigerad av Jonas Carlquist och Virginia Langum. I serien Editiones utkom först som nr 6 (fast med tryckår 2014) Roger Anderssons utgåva »Heliga Birgittas texter på fornsvenska. Birgittas Uppenbarelser. Bok 1», och sedan som nr 7 »The Martiloge of Syon Abbey. The Texts Relevant to the History of the English Birgittines», redigerad och översatt av Claes Gejrot.

Redaktionellt arbete har påbörjats med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2015/2016 hade sällskapet ca 250 medlemmar, vilket är en tydlig ökning jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i mars 2016

Staffan Nyström (sekreterare)