Verksamhetsberättelse 2014

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2014 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Solbritt Benneth, Claes Gejrot, Henrik Klackenberg och Magnus Källström som övriga ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under året, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, en gång per capsulam och en gång i ledamoten Gejrots bostad i södra Stockholm.

I anslutning till årsmötet 2014 höll akademiintendenten Per Ström, Uppsala, ett uppskattat föredrag rubricerat »’… kungen kommer, öppnen strax!’ – Om höga besök och ceremoniella mottaganden i det medeltida Vadstena kloster».

Under verksamhetsåret 2014 har två volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. I serien Scripta minora utkom som nr 21 »Swedish Students at the University of Leipzig in the Middle Ages. Careers, Books and Teaching», redigerad av Olle Ferm och Sara Risberg, och i serien Scripta maiora utkom som nr 8 Pia Bengtsson Melins bok »Medeltiden on Display. Uppställningar och utställningar av äldre kyrkokonst från omkring 1850 fram till i dag».

Redaktionellt arbete har pågått med en rad kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2014/2015 hade sällskapet ca 235 medlemmar, vilket är en betydande minskning jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i februari 2015
Staffan Nyström (sekreterare)