Verksamhetsberättelse 2004

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret utgjorts av Göran Schäder (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Inger Larsson (skattmästare) och Solbritt Benneth (klubbmästare och vice sekreterare). Suppleanter har varit Claes Gejrot, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Mia Åkestam. Konsulterade sällskapsråd har Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson och Barbro Söderberg varit.

Styrelsen har under året sammanträtt vid fem tillfällen, varav en gång per capsulam. Övriga sammanträden ägde rum på Stockholms universitet tre gånger och på Waldemarsudde en gång.

Vid ett evenemang i Tensta kyrka i Uppland och i närvaro av press, lokala intressenter och författarna lanserades den 20 november boken Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld som gavs ut i en av sällskapets skriftserier. Författarna bidrog med inlägg och presentationer samt en visning av kyrkans unika målningar.

Årsmöte hölls den 17 mars 2004 i Stockholms medeltidsmuseum. I anslutning till årsmötet talade konsthistorikern, professor Jan von Bonsdorff, över ämnet ”När blir medeltiden nationell? Tankar kring historieskrivningen om den estniska medeltidsskulpturen”.

Under verksamhetsåret 2004 har två volymer givits ut i sällskapets skriftserier. Förutom boken om Bengt Jönsson (Oxenstierna) och hans värld, som fick nr 10 i underserien Scripta minora, utgavs ett mindre arbete i serien Lectiones kallat ”The Lady with the Unicorn – a Lady of her Time” författat av Anna Nilsén. Redaktionellt arbete har dessutom pågått med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2004–2005 hade sällskapet 220 medlemmar, vilket är ökning med 22 jämfört med året innan. Ökningen har fortsatt under början av 2005.

Stockholm den 11 februari 2005

Staffan Nyström (sekreterare)