Stadgar

Stadgar för Sällskapet Runica et Mediævalia

Ursprungligen antagna 1990-11-19. Först ändrade 1991-04-10. Därefter ändrade genom beslut vid föreningsstämmor 1999-03-17 och 1999-04-14. Senast ändrade genom beslut vid föreningsstämmor 2009-03-18 och 2010-03-29.

§ 1

Sällskapet Runica et Mediævalia har till uppgift att stimulera till och sprida resultaten av forskning rörande runologi och medeltidens kultur och samhällsliv främst genom att utge skriftserien Runica et Mediævalia.

§ 2

Medlem i sällskapet kan den bli som önskar stödja sällskapets syften.

§ 3

Årsavgiften fastställs vid sällskapets årsmöte.

§ 4

Sällskapet sammanträder minst en gång om året. Årsmöte (föreningsstämma) hålls före april månads utgång varje år. Kallelse till årsmötet skall delges medlemmarna senast tre veckor före årsmötesdagen. Följande ärenden skall årligen behandlas:

  1. verksamhets- och revisionsberättelse
  2. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  3. val av styrelseledamöter
  4. val av två revisorer och en revisorssuppleant

§ 5

Sällskapets angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och minst fyra, högst åtta övriga ledamöter, av vilka en är vice ordförande, en sekreterare, en skattmästare och en vice sekreterare tillika klubbmästare. Ordförande och övriga ledamöter väljs årligen av sällskapet vid ordinarie föreningsstämma: ordförande för en tid av ett år, halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år. Styrelseposter utöver ordförande fördelar styrelsen själv inom sig. Återval kan ske. Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

§ 6

Revisorer och revisorssuppleant väljs för ett år i sänder.

§ 7

Sällskapets ordförande och vice ordförande skall tillika vara huvudredaktörer för skriftserien Runica et Mediævalia. De får själva utse ytterligare huvudredaktörer inom styrelsen samt vid behov medredaktörer. Dessa skall representera ämnesområden som nordiska språk, runologi, arkeologi, historia, konstvetenskap, latin, litteraturvetenskap och religionsvetenskap.

§ 8

Det åligger sekreteraren

  • att föra protokoll vid sällskapets och styrelsens sammanträden
  • att verkställa sällskapets beslut, samt
  • att årligen upprätta verksamhetsberättelse.

§ 9

Det åligger skattmästaren

  • att förvalta sällskapets medel
  • att föra dess räkenskaper, samt
  • att före den första februari avsluta och till revisorerna lämna räkenskaperna för föregående kalanderår.

§ 10

Sällskapets firma tecknas av ordföranden, vice ordföranden, skattmästaren och sekreteraren var för sig.

§ 11

Om sällskapet upplöses överförs dess tillgångar odelat till Stiftelsen Sven B. F. Janssons minnesfond.

§ 12

För stadgeändring fordras samstämmigt beslut vid två sammanträden med minst två veckors mellanrum.