Verksamhetsberättelse 2012

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2012 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Solbritt Benneth, Claes Gejrot, Henrik Klackenberg och Rune Palm som övriga ledamöter. Sällskapsråd att konsultera vid behov har varit Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson, Sven-Bertil Jansson och Barbro Söderberg.

Styrelsen har sammanträtt vid två tillfällen under året, bägge på Historiska institutionen, Stockholms universitet.

I anslutning till årsmötet 2012 höll runologen vid Riksantikvarieämbetet, docent Magnus Källström, ett uppskattat föredrag över ämnet ”Forna runor i nya fynd”.

Under verksamhetsåret 2012 har inte mindre än fyra volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. I serien Opuscula utkom som nr 15 Lena Petersons »’En brisi vas lina sunn, en lini vas unaR Sunn … En þa barlaf …’. Etymologiska studier över fyra personnamn på Malsta- och Sunnåstenarna i Hälsingland», och som nr 16 Per Förnegårds på franska skrivna »Les démonstratifs dans une compilation historique du XIVe siècle. Préfixation, microsystèmes, cooccurences». I serien Scripta maiora kunde som nr 7 presenteras den av Olle Ferm och Mia Åkestam redigerade »Härnevi kyrka och socken. Perspektiv på ett uppländskt lokalsamhälle under medeltiden». Bokens publicering uppmärksammades genom ett uppskattat evenemang i Härnevi kyrka med musik och med flertalet av författarna närvarande. Slutligen ska nämnas nr 4 i serien Editiones som var Alexander Andrées bok »Christopherus Laurentii de Holmis, Disputatio in vesperiis et Recommendatio in aula. Academic Sermons and Exercises from the University of Leipzig, 1435–1438».

Redaktionellt arbete har pågått med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2012/2013 hade sällskapet ca 256 medlemmar, vilket är en liten minskning jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i februari 2013

Staffan Nyström (sekreterare)