Årsredovisning 2023

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2023 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Claes Gejrot, Magnus Källström, Sara Risberg och Kurt Villads Jensen som övriga ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt vid fyra tillfällen under året, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, två gånger hos Kungl. Patriotiska Sällskapet, Eriksbergsgatan i Stockholm och en gång per capsulam via e-post.

I anslutning till årsmötet den 18 april höll Alexander Andrée, forskningsledare vid Stockholms medeltidsmuseum, ett uppskattat föredrag med titeln ”Böcker och bildning i medeltidens Stockholm: ett nedslag hos stadens gråbröder”.

Den 14 juni genomförde sällskapet en fotvandring bland Stockholms runminnen under ledning av Magnus Källström och i samarbete med Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet. Deltagarna fick bland annat lära sig var Johannes Bureus lärde sig läsa runor, var lektorn och runforskaren Erik Brate bodde och vad Olaus Petri skrev på väggen på sitt hus?

Under verksamhetsåret 2023 har en volym publicerats som nr 18 i sällskapets skriftserie Opuscula, nämligen Olle Ferms Kungavalet i Strängnäs 1523. Tre infallsvinklar. Arbete har pågått med flera andra volymer.

Vid årsskiftet 2023/2024 hade sällskapet 190 betalande medlemmar, vilket är en liten minskning jämfört med ett år tidigare.

Stockholm den 23 mars 2024
Staffan Nyström (sekreterare)