Verksamhetsberättelse 2006

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2006 utgjorts av Göran Schäder (ordförande †), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Inger Larsson (skattmästare) och Solbritt Benneth (klubbmästare och vice sekreterare). Suppleanter har varit Claes Gejrot, Sven-Bertil Jansson, Rune Palm och Mia Åkestam. Sällskapsråd att konsultera vid behov har Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson och Barbro Söderberg varit.

Styrelsen har under året sammanträtt vid fem tillfällen, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, en gång i Riksantikvarieämbetets lokaler på Linnégatan i Stockholm, två gånger hemma hos klubbmästaren Benneth på Södermalm och en gång per capsulam.

Årsmöte hölls den 14 mars 2006 i Stockholms medeltidsmuseum. I anslutning till årsmötet höll filosofie doktor Elisabeth Regner ett uppskattat föredrag betit- lat ”Den reformerade världen: Alvastra kloster mellan arkeologi och historia”.

Under verksamhetsåret 2006  har två smärre arbeten, nr 4 och 5, givits ut i serien Lectiones, en av sällskapets fyra skriftserier. Först – och med tryckår 2005 – utkom Sven-Bertil Janssons ”Hövisk dikt och ohövisk – om litterär skämtan”. Senare utkom ”Hur fria är vi? Ett försök att skriva viljans historia under medeltiden”, en bearbetad version av 2005 års årsmötesföredrag, författad av Henrik Lagerlund. Dessutom har  nummer 11 i serien Opuscula givits ut under titeln ”Från Mumsmålen till Duvemåla. Den svenska måla-kolonisationen under medeltiden. En topolingvistisk studie”; författare är Jan Paul Strid. Som nr 14 i serien Scripta minora (dock ej som reguljär medlemsbok) utkom en festskrift innehållande tretton bidrag och med titeln ”Dicit Scriptura”. Dess undertitel ”Studier i C-samlingen tillägnade Monica Hedlund” visar vem festföremålet var. – Redaktionellt arbete har dessutom pågått med flera kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2006–2007 hade sällskapet ca 230 medlemmar, vilket är en marginell minskning jämfört med året innan.

Stockholm i februari 2007

Staffan Nyström (sekreterare)