Årsredovisning 2021

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2021 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Claes Gejrot, Magnus Källström, Sara Risberg och Kurt Villads Jensen som övriga ledamöter.

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under året, en gång på Historiska institutionen, Stockholms universitet, en gång via mötesverktyget Zoom och en gång per capsulam via e-post.

Årsmötet genomfördes med hjälp av Zoom på grund av den ännu pågående covid-pandemin. Alla relevanta handlingar hade skickats ut i förväg och de närvarande medlemmarna hade möjlighet att meddela sitt JA eller NEJ till förslag angående de sedvanliga punkterna som t.ex. bokslut, ansvarsfrihet och valfrågor. 35 medlemmar deltog i mötet. Inget årsmötesföredrag hölls.

Under verksamhetsåret 2021 har två volymer publicerats i sällskapets skriftserier, bägge inom det stora ”studentprojektet”, nämligen som nummer 28 i underserien Scripta Minora Swedish Students at the University of Paris in the Middle Ages I, redigerad av Olle Ferm och Élisabeth Mornet, och som nummer 15 i underserien Editiones Swedish Students at the University of Paris in the Middle Ages II med Robert Andrews och Olle Ferm som redaktörer. Parisstudenterna kommer vi att möta igen i årets årsmötesföredrag.

Vid årsskiftet 2021/2022 hade sällskapet 212 betalande medlemmar, vilket är en liten minskning jämfört med ett år tidigare.

Stockholm den 8 april 2021
Staffan Nyström (sekreterare)