Verksamhetsberättelse 2011

Sällskapets styrelse har under verksamhetsåret 2011 utgjorts av Kjell Blückert (ordförande), Olle Ferm (vice ordförande), Staffan Nyström (sekreterare), Fredrik Holmberg (skattmästare), Mia Åkestam (klubbmästare och vice sekreterare) samt Solbritt Benneth, Claes Gejrot, Henrik Klackenberg och Rune Palm som övriga ledamöter. Sällskapsråd att konsultera vid behov har varit Ann Catherine Bonnier, Helmer Gustavson, Sven-Bertil Jansson och Barbro Söderberg.

Styrelsen har sammanträtt vid tre tillfällen under året, två gånger på Historiska institutionen, Stockholms universitet, och en gång per capsulam.

I anslutning till årsmötet 2011 höll latinisten, fil. dr Erika Kihlman ett uppskattat föredrag över ämnet ”En medeltida universitetskarriär – Bero Magni i Wien”.

Under verksamhetsåret 2011 har inte mindre än fem volymer publicerats i någon av sällskapets skriftserier. I serien Lectiones utkom som nr 10 Jan Rüdigers ”Did Charlemagne know Carolingian kingship theory?”. I serien Opuscula utkom som nr 14 ”Från hedniskt till kristet. Förändringar i begravningsbruk och gravskick i Skandinavien c:a 800–1200”, redigerad av Bertil Nilsson. I serien Scripta minora kunde som nr 20 presenteras den av Olle Ferm och Erika Kihlman redigerade “Swedish Students at the University of Vienna in the Middle Ages. Careers, Books and Preaching”. Och i den nystartade och femte underserien Editiones utom två volymer. Nr 2 var ”Bero Magni de Ludosia. Sermones et Collationes. Sermons from the University of Vienna in the Mid-Fifteenth Century”, redigerade och översatta av Clas Gejrot och Erika Kihlman. Nr 3 var ”Tre politiska pamfletter från 1460-talets Sverige”, utgivna av Roger Andersson med ett bidrag av Carl Claeson, Ebba Edberg och Peter Isotalo. – Redaktionellt arbete har pågått med en rad kommande skrifter.

Vid årsskiftet 2011/2012 hade sällskapet ca 270 medlemmar, vilket är en ökning med ett tjugotal jämfört med läget ett år tidigare.

Stockholm i mars 2012

Staffan Nyström (sekreterare)