Bertil Nilsson (red.): Från hedniskt till kristet

Opuscula 14

Bertil Nilsson (red.), Från hedniskt till kristet. Förändringar i begravningsbruk och gravskick i Skandinavien c:a 800–1200 (2010, 406 s.). Slutsåld.

När började kristen religionsutövning att göra sig gällande i Skandinavien? Från vilken tid härrör de materiella spåren av förkristen religiös praxis? Och hur skedde mötet mellan det gamla och det nya? Artiklarna i denna bok ansluter till detta övergripande tema som alltså rör kristnandeprocessen i Skandinavien, men de är till sin inriktning sinsemellan olika. Missionärernas insatser belyses inledningsvis med utgångspunkt i den praktik de var formade av i sina skilda ursprungsländer, och i de övriga artiklarna är det arkeologiskt källmaterial som diskuteras i det uttalade syftet att komma åt kristnandeprocessens förlopp i Skandinavien från början av 8oo-talet till slutet av 1100-talet. Boken är som sig bör ett samnordiskt projekt med bidrag av forskare från Danmark, Finland, Norge och Sverige.