Lena Liepe: Reliker och relikbruk i det medeltida Norden

Scripta maiora 11

Lena Liepe, Reliker och relikbruk i det medeltida Norden (2020, 178 s.). ISBN 978-91-88568-77-9. 150 SEK.

Helgonreliker utgjorde väsentliga komponenter i det medeltida kyrkorummet: de säkrade helgonens närvaro och fungerade som kommunikationskanaler för tillbedjan och anrop om hjälp. Föreliggande bok handlar om reliker och relikkult i det medeltida Norden, från sockenkyrkans relikinnehav på lokalplanet till de stora domkyrkornas relikskatter och de liturgiska och extraliturgiska ceremonier som knöts till dem. Frågorna som ställs tar utgångspunkt i de konkreta omständigheterna för relikernas handhavande: hur de förvärvades, hur och var i kyrkorummet de förvarades, hur de hanterades och iscensattes i kult och liturgi, och vilken betydelse de hade för medeltida kultliv och fromhetsutövning, institutionellt och individuellt. Studien bygger på en omfattande genomgång av det som finns av källor till medeltida reliker och relikbruk, såsom bevarade reliker och relikvarier, skriftliga vittnesbörd om existensen av – sedermera försvunna – reliker, kyrkliga ritualer för altarinvigningar och för processioner, relikfester och helgontranslationer, nedtecknade helgonlegender och mirakelsamlingar samt medeltida kyrkolagar som berör anskaffning av reliker till nya kyrkor. Empiri från hela Norden, inklusive Island och Färöarna, redovisas och diskuteras utförligt i bokens analyser.