Alf Härdelin: Världen som yta och fönster

Scripta minora 13

Alf Härdelin, Världen som yta och fönster. Spiritualitet i medeltidens Sverige (2005, 592 s.). 100 SEK.

Bara i undantagsfall kan vi veta något om vad våra medeltida förfäder tog till sig av det som predikades, och hur djupt den kristna tron satt hos dem. Däremot har vi många, men hittills föga utnyttjade möjligheter att lära känna vad den medeltida kyrkan förkunnade, vilka svar den gav på frågan vad det är att vara en kristen. De svaren dokumenteras inte bara i tusentals prediktningar, utan även i en lång rad andra källor: runstenar, landskapslagar, kyrkorna och deras konstföremål, gudstjänster, fromma traktater, historiska krönikor m.m. I denna bok ger Alf Härdelin mycken ny kunskap om vår kyrkliga medeltid, som ses mot bakgrund av den övernationella katolska kyrka som den var en del av.